Charakteristika lesní správy

Lesní správa LČR, s.p. Stříbro sídlí ve Stříbře. Město Stříbro najdete asi 30 km západně od Plzně. Toto královské město bylo založeno v období let 1240-1250. Díky jeho poloze na významné norimberské stezce se na rozvoji města podílel obchod. Historické jádro města je umístěno do hlubokého údolí řeky Mže a spolu s okolními zalesněnými stráněmi vytváří romantický celek. Po celé období od středověku až do 80.let 20. století zde úspěšně fungovaly zdejší olověné a stříbrné doly.

Celé území lesní správy je rozděleno na dvě LHC a to LHC Stříbro a LHC Holýšov. Hlavními toky odvodňující území LHC Stříbro jsou řeka Mže se svými přítoky Kosový potok, Úterský potok, Úhlavka a Hadovka. Na LHC Holýšov je řeka Radbúza se svými přítoky Hořina, Nedražický potok a Neuměřský potok. Nejvyšším místem LS Stříbro je vlčí hora (703 m n. m.).

Přirozenými centry lesní správy jsou města Stříbro a Holýšov, dále Kladruby, Černošín a Konstantinovy Lázně. V těchto oblastech se nachází i množství kulturně-historických památek jako jsou štoly po důlní činnosti ve Stříbře, zříceniny hradů Volfštejn na Vlčí hoře, Gutštejn v údolí Hadovky, Klášter v Kladrubech, NKP Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště a mnoho dalších. Území LS je též protkáno sítí naučných stezek a cyklotras. Do oblasti lesní správy zasahují přírodní rezervace Kamenný rybník, Pod Volfštejnem, Hradišťský vrch, přírodní památky Krasíkov, Petrské údolí, Černošínský bor, Pod Šipínem.


Gutštejn v údolí Hadovky

výhled z Vlčí hory

výhled z Vlčí hory

vyhlídka naučná stezka Šipín

Volfštejn na Vlčí hoře

Organizační členění :

Lesní správa Stříbro je členěna na 12 revírů, obhospodařuje celkem 17 306 ha státního lesa a na ploše 433 ha vykonává odbornou správu drobným vlastníkům lesa.

Na území LS Stříbro se nacházejí dvě přírodní lesní oblasti a to v zastoupení 90% Západočeská pahorkatina a 10% Karlovarská vrchovina. Nejvíce je zastoupen třetí lesní vegetační stupeň dubobukový (61%) následován druhým vegetačním stupněm bukodubovým (21%) a čtvrtým vegetačním stupněm bukovým (11%). Na poslední 3 zastoupené vegetační stupně zbývá 7%. Hlavními dřevinami jsou smrk (43%) spolu s borovicí (42%), následuje modřín (3%) a listnaté dřeviny (12%).

Revíry:

výměra státního lesa(ha):

1. Blažim

1439

2. Obora

1404

3. Sulislav

1434

4. Kladruby

1569

5. Stříbro

1546

6. Černošín

1527

7. Krasíkov

1524

8. Svojšín

1442

9. Šipín

1386

14. Heřmanova Huť

998

15. Sedmihoří

1592

16. Holýšov

 

Cílem LS Stříbro je pěstování kvalitního, stabilního, věkově, výškově a druhově diferencovaného lesa tak, aby byla zaručena jeho ekonomická soběstačnost, za podmínky trvalé udržitelnosti a zkvalitňování stability lesnického ekosystému. Neméně důležitá je podpora všech mimoprodukčních funkcí lesa a zachování lesa jako obnovitelného přírodního zdroje i příštím generacím.